Ukupni primici

Primici lokalnih samouprava su novčana sredstva koje lokalna samouprava prikuplja radi pokrivanja javnih rashoda, odnosno vršenja poslova iz svoje nadležnosti, a sa ciljem zadovoljavanja potreba građana.