Ukupni izdaci svih lokalnih samouprava

Na ovoj strani možete pronaći podatke o bruto domaćem proizvodu, ukupnim javnim izdacima i strukturi izdataka svih lokalnih samouprava po godinama.

Opšti indikatori izdataka
Učešće ukupnih izdataka lokalnih samouprava u BDP
Učešće ukupnih javnih rashoda u BDP
Učešće ukupnih izdataka lokalnih samouprava u ukupnim javnim rashodima

Struktura ukupnih izdataka lokalnih samouprava

Ukupni izdaci su sva plaćanja sa konsolidovanog računa koja su nastala po osnovu tekućih izdataka, transfera, kapitalnih izdataka, pozajmica, otplate dugova, kao i izdaci iz rezervi.

Kapitalni izdaci

Kapitalni izdaci obuhvataju sve izdatke nastale po osnovu isplata za izgradnju i kupovinu novih kapaciteta namijenjenih javnoj potrošnji, proširenju kapaciteta, rekonstrukciji ili tehničkoj racionalizaciji.

Izdaci za ove namjene odnose se na lokalnu infrastrukturu, građevinske objekte, uređenje zemljišta, opremu, investiciono održavanje i ostalo.

Opšti indikatori kapitalnih izdataka
Učešće ukupnih javnih kapitalnih izdataka u BDP
Učešće ukupnih kapitalnih izdataka lokalnih samouprava u BDP
Učešće ukupnih kapitalnih izdataka lokalnih samouprava u ukupnim javnim kapitalnim izdacima