Ukupni primici svih lokalnih samouprava

Na ovoj strani možete pronaći podatke o bruto domaćem proizvodu, ukupnim javnim prihodima i strukturi primitaka svih lokalnih samouprava po godinama.

Opšti indikatori prihoda
Učešće ukupnih prihoda lokalne samouprave u BDP
Učešće ukupnih javnih prihoda u BDP
Učešće ukupnih prihoda lokalne samouprave u ukupnim javnim prihodima

Struktura ukupnih primitaka lokalnih samouprava

Primici lokalnih samouprava su novčana sredstva koje lokalna samouprava prikuplja radi pokrivanja javnih rashoda, odnosno vršenja poslova iz svoje nadležnosti, a sa ciljem zadovoljavanja potreba građana.

Ustupljeni prihodi

Zakonom ustupljeni prihodi opštine su prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica, poreza na promet nepokretnosti, koncesionih i drugih naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa, koje dodjeljuje država, i godišnje naknade pri registraciji motornih vozila, traktora i priključnih vozila.

Struktura transfera

Transferi su bespovratno ustupljena novčana sredstva za koje ne postoji obaveza činjenja protivusluge.