Struktura primitaka lokalne samouprave

Primici lokalnih samouprava su novčana sredstva koje lokalna samouprava prikuplja radi pokrivanja javnih rashoda, odnosno vršenja poslova iz svoje nadležnosti, a sa ciljem zadovoljavanja potreba građana.

Ustupljeni prihodi

Zakonom ustupljeni prihodi opštine su prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica, poreza na promet nepokretnosti, koncesionih i drugih naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa, koje dodjeljuje država, i godišnje naknade pri registraciji motornih vozila, traktora i priključnih vozila.

Struktura transfera

Transferi su bespovratno ustupljena novčana sredstva za koje ne postoji obaveza činjenja protivusluge.

Transferi od budžeta države su transferi koje država daje lokalnim samoupravama radi finansiranja određenih projekata od posebnog interesa za tu ili više lokalnih samouprava.

Transferi od Egalizacionog fonda su prihodi ostvareni iz Egalizacionog fonda po posebnim kriterijumima i predstavljaju isključivo prihod opšte namjene budžeta opština.