Izdaci lokalne samouprave

Ukupni izdaci su sva plaćanja sa konsolidovanog računa koja su nastala po osnovu tekućih izdataka, transfera, kapitalnih izdataka, pozajmica, otplate dugova, kao i izdaci iz rezervi.

Kapitalni izdaci

Kapitalni izdaci obuhvataju sve izdatke nastale po osnovu isplata za izgradnju i kupovinu novih kapaciteta namijenjenih javnoj potrošnji, proširenju kapaciteta, rekonstrukciji ili tehničkoj racionalizaciji. Izdaci za ove namjene odnose se na lokalnu infrastrukturu, građevinske objekte, uređenje zemljišta, opremu, investiciono održavanje i ostalo.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

Transferi se odnose na plaćanja bez odgovarajućeg činjenja protivusluge, a koja su vezana za transakcije između učesnika u javnoj potrošnji, nosilaca javne potrošnje, nevladinog sektora i pojedinaca, pod uslovom da nemaju komercijalni karakter.