Ukupni izdaci po godinama

Ukupni izdaci su sva plaćanja sa konsolidovanog računa koja su nastala po osnovu tekućih izdataka, transfera, kapitalnih izdataka, pozajmica, otplate dugova, kao i izdaci iz rezervi.